Höstmöte VGN

Karta Otillgänglig

Dag
6 okt 2019

Tid
15:00 - 17:00

Plats
Godtemplargården, Vara

Kategori(ier)


Kallelse till extra årsmöte med stadgeändring. Därefter föredrag

                    Föredragningslista 

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Stadgeändring: Tillägg i stadgarna (kursiv stil):
  7 Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte
  Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara avsänd senast tre veckor före respektive möte med ordinarie postgång eller med e-post. Med kallelsen bifogas föredragningslista samt vid årsmöte verksamhetsberättelse.
 7. Mötets avslutande

Efter mötet blir det föredrag och bildvisning.

Vara – från bondby till kommuncentrum

Bengt Fåglefelt och Ingemar Ohlsson 

Vara firar i år att det är 125 år sedan Vara blev köping. Tätorten började byggas upp kring järnvägen som kom 1867.

Enkel fika.

Välkomna