Stadgar

Stadgar för VGN Släktforskare (Vara-Grästorp-Nossebro)

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn VGN Släktforskare (Vara-Grästorp-Nossebro) nedan kallad föreningen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att som lokal organisation:

 • tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen,
 • värna om det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglighet för forskningen,
 • sprida kunskap om släktforskningen som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap,
 • samarbeta med andra organisationer som har liknande inriktning,
 • 3 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av varje fysisk person som på något sätt har anknytning till föreningens verksamhets område – Vara, Essunga och Grästorps kommuner.

Varje medlem har en röst på årsmöte och extra årsmöte.

 • 4 Hedersmedlemmar

Till hedersmedlemmar kan årsmötet utse personer som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens eller släktforskningens intresse. Förslag skall tillställas styrelsen som bereder före behandling på årsmöte.

 • 5 Organisation

Föreningens verksamhet bedrivs genom:

 • årsmötet som högsta beslutande organ,
 • styrelsen som beredande, beslutande och verkställande organ,
 • 6 Årsmöte och extra årsmöte

Årsmöte hålles senast under mars månad.

Extra årsmöte kan hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det påkallat eller framställan därom inkommit från minst en tredjedel av medlemmarna.

 • 7 Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte

Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara avsänd senast tre veckor före respektive möte med ordinarie postgång eller med e-post.  Med kallelsen bifogas föredragningslista samt vid årsmöte verksamhetsberättelse.

 • 8 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov tjänstgöra som rösträknare.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst.
 5. Föredragning av årsredovisning.
 6. Föredragning av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.
 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut om styrelsens storlek.
 9. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
 10. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.
 11. Val av två revisorer varav en sammankallande jämte ersättare.
 12. Val av minst tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.
 13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 14. Behandling av förslag från styrelsen och/eller motioner från medlemmar.
 • 9 Ärenden vid extra årsmöte

Vid extra årsmöte får endast beslutas i de ärenden som angivits i kallelsen. Eventuella övriga ärenden får behandlas men ej bli föremål för beslut.

 • 10 Föreningens styrelse

Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt minst två ersättare.

Styrelseledamöterna väljs på två år. Halva styrelsen omväljs vartannat år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra behövliga funktionärer.

 • 11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden eller när mer än hälften av övriga ledamöter så begär.

Kallelse skall ske minst en vecka före sammanträdet såvida det inte är brådskande ärenden, då kallelse kan ske med kortare varsel.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde och utsändas senast två veckor efter sammanträdet till alla styrelseledamöter och revisorer.

 • 12 Revision

Mandatperioden för revisorerna omfattar tiden intill dess nästa årsmöte har avslutats.

Bokföringen skall överlämnas till revisorerna senast fjorton dagar före årsmötet.

Revisionsberättelse över granskningen skall avlämnas före årsmötets öppnande.

 • 13 Valberedning

Val vid årsmötet förbereds av en valberedning.

Valberedningens förslag skall skriftligt avlämnas till styrelsen före årsmötets öppnande.

 • 14 Verksamhetsår

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

 • 15 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller för det kommande verksamhetsåret.

 • 16 Motioner

Medlem har rätt att lämna motioner. Dessa skall vara skriftliga och vara inkomna till styrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas av årsmötet samma år.

 • 17 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att vara giltiga beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Fråga om stadgeändring skall meddelas i kallelsen. För beslut fordras enkel majoritet.

 • 18 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut därom vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till sammanslutning med likartade intressen enligt beslut på sista årsmötet.

Ovanstående stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2004-03-08 och konfirmerade vid årsmötet 2005-03-08.

Reviderade vid årsmötet 2019-03-17 och konfirmerade vid extra årsmöte 2019-10-06.